Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Νερό ως Πηγή Καταστροφής:

Στις μέρες μας τόσο οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες όσο και φυσικές διεργασίες, όπως οι κλιματική αλλαγή, έχουν επηρεάσει τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα υγροτοπικά οικοσυστήματα απειλούνται σε μεγάλο βαθμό από τις δραστηριότητες αυτές. Κύριοι παράγοντες που τα αλλοιώνουν μπορεί να είναι οι σημειακή και διάχυτη ρύπανση που δέχονται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες όπως οι αγροτικές δραστηριότητες, η βιομηχανία, η απρόσκοπτη οικιστική ανάπτυξη, η κατάληψη υγροτοπικών εκτάσεων για κατασκευή πάσης φύσεων υποδομών, η υπεράντληση και οι εκχερσώσεις φυσικής βλάστησης, ενώ λόγω της κλιματικής αλλαγής τα οικοσυστήματα απειλούνται από ξηρασία και ερημοποίηση ή πλημμύρες. Ενδεικτικές συνέπειες των παραπάνω ποσοτικών και ποιοτικών διαταραχών στο υδατικό ισοζύγιο μπορούν να είναι η καταστροφή ενδιαιτημάτων και εν γένει του φυσικού περιβάλλοντος, η λειψυδρία, η δημιουργία κοινωνικών και διασυνοριακών συγκρούσεων, οι ασθένειες και η επιδείνωση της δημόσιας υγείας και ως εκ τούτου η απώλεια ζωών.

Είναι, λοιπόν, αυταπόδεικτη η ανάγκη της προστασίας του νερού μέσω των μηχανισμών της ορθολογικής διαχείρισής του. Κύριο εργαλείο στη χώρα μας προς την κατεύθυνση της ανάδειξης, διαφύλαξης και προστασίας των υδατικών πόρων αποτελεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία 60/2000/ΕΕ που ενσωματώνει τη διεθνή κοινή στρατηγική ως προς τη διαχείριση των υδατικών πόρων και αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην αποτροπή της περαιτέρω επιδείνωσης, στην προστασία και βελτίωση της κατάστασης των υδάτινων οικοσυστημάτων, καθώς και των αμέσως εξαρτώμενων από αυτά χερσαίων οικοσυστημάτων και υγροτόπων σε ό,τι αφορά τις ανάγκες τους σε νερό. Επίσης, αποσκοπεί στην προώθηση της βιώσιμης χρήσης του νερού βάσει μακροπρόθεσμης προστασίας των διαθέσιμων υδατικών πόρων, στην ενίσχυση της προστασίας και τη βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων με ειδικά μέτρα για την προοδευτική μείωση των απορρίψεων, εκπομπών και διαρροών ουσιών προτεραιότητας και με την παύση ή τη σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων, εκπομπών και διαρροών των επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας, στη διασφάλιση της προοδευτικής μείωσης της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων και στην αποτροπή της περαιτέρω μόλυνσής τους και στο μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασίες. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλει στην εξασφάλιση επαρκούς παροχής επιφανειακού και υπόγειου νερού καλής ποιότητας που απαιτείται για τη βιώσιμη, ισόρροπη και δίκαιη χρήση ύδατος, σε σημαντική μείωση της ρύπανσης των υπογείων υδάτων, στην προστασία των χωρικών και θαλάσσιων υδάτων και στην επίτευξη των στόχων των σχετικών διεθνών συμφωνιών.

youtube video