Skip to main content

Сите појави во атмосферата, литосферата и биосферата не можат да се замислат без учество на водата

Водата во природата кружи и постојано поминува низ циклуси на експлоатација, употреба, испуштање после искористувањето и враќање во циклусот во вид на атмосферска и течна вода. Меѓутоа водата во тек на тие циклуси на експлоатација се менува најчесто во негативна смисла, односно се оптеретува со штетни материи и загадувачи од биолошка, хемиска и радиолошка природа (иако водата според хемискиот состав H2O е соединение на водород и кислород, таа во таков чист состав не се наоѓа дури ни во природата.

youtube video